สิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีบัตรประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อราย/ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,300 บาท
  • มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500 บาท

 

กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
  • ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

 

 

“ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย รับสิทธิ์บริการที่มากกว่า”
ปัจจุบันคนไข้สามารถใช้สิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่ คลินิกสุชาติทันตแพทย์ได้แล้ว

โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ในราคา 900บาท

  • ถอนฟันธรรมดา 2ซี
  • ถอนฟัน 1ซี อุดฟันอมัลกัม 1ด้าน
  • อุดฟันอมัลกัม 3ด้าน
  • อุดฟัน(หน้า) สีเหมือนฟัน 2ด้าน
  • ถอนฟันคุด ใช้สิทธิประกันสังคม ลดเพิ่มอีก 10%
  • ใส่ฟันปลอม ใช้สิทธิประกันสังคม ลดเพิ่มอีก 10%